PEYGAMBERLERİN HAYATLARI

Hz. İsa Gelecek

Hadislerde haber verilen "Hz. İsa'nın yeryüzüne ikinci kez gelişi" konusuna, Kuran ayetlerinde de açık bir biçimde işaret edilir. Kuran'da Hz. İsa ile ilgili olarak verilen öyle bilgiler vardır ki, bunların gerçekleşmesi ancak Hz. İsa'nın yeryüzüne ikinci gelişi ile mümkün olabilir.

Tüm kitabı e-kitap formatında okuyabilirsiniz: Microsoft Reader 210 KB Adobe Acrobat 144 KB
 

Yusuf Medresesi

Samimi müslümanların zaman zaman suçsuz oldukları halde yaşamak zorunda bırakıldıkları hapishanelerin Yusuf Medresesi ismiyle anılmalarının nedeni, Allah'a imanı ve güzel ahlakı ile tanınan Hz. Yusuf'un da suçsuz yere hapis yatmış olmasıdır. Hz. Yusuf, kendisinin suçsuz olduğuna dair deliller apaçık ortada olmasına rağmen, Allah'ın dinini anlatan bir insan olduğu için, iftiraya uğramış, hapse atılmış ve yıllar yılı hapiste kalmıştır. Bu sırada, başına her gelenin Allah'tan bir hayır olduğunu bilmiş, hapiste dahi tebliğ vazifesine devam ederek diğer mahkumlara Allah'ın varlığını ve güzel ahlakı anlatmıştır. Bu kitapta Hz. Yusuf'un ve onun durumundaki salih müslümanların örnek sabır ve tevekkülleri, Yusuf Medresesi'nde aldıkları manevi eğitim anlatılmaktadır.

Tüm kitabı e-kitap formatında okuyabilirsiniz: Microsoft Reader 230 KB Adobe Acrobat 204 KB
 

Hazreti İbrahim ve Hz. Lut

Bu kitabın hazırlanış amacı da Allah'ın, "İbrahim ve onunla birlikte olanlarda size güzel bir örnek vardır..." (Mümtehine Suresi, 4) ayetiyle övdüğü İbrahim Peygamberi ve onunla aynı dönemde yaşamış olan Lut Peygamberi tanımak ve onların tüm üstün özelliklerinden örnek almaktır. Hiç kuşku yok ki, Kuran'da Hz. İbrahim ve Hz. Lut hakkında verilen bilgilerin her biri birçok hikmet içermektedir. Bu kitapta, söz konusu hikmetleri inceleyecek ve bunları nasıl örnek alıp hayatımıza geçirebileceğimizi ele alacağız.

Tüm kitabı e-kitap formatında okuyabilirsiniz: Microsoft Reader Adobe Acrobat 1,8 MB
 

Hazreti Musa

Kuran'da yaşamından en çok bahsedilen peygamber Hz. Musa'dır. Ayetlerde Hz. Musa'nın, çocukluğundan başlayarak Firavun'la olan mücadelesi, kavmi nin kötü davranışları ve onlara yaptığı tebliğ çok ayrıntılı bir şekilde aktarılmıştır. Zorluk anlarında gösterdiği dirayet örnek olarak verilmiştir. Bu kitapta Hz. Musa'nın Kuran'da bahsedilen hayatı incelenmektedir.

Tüm kitabı e-kitap formatında okuyabilirsiniz: Microsoft Reader Adobe Acrobat 1,8 MB
 

Hazreti Yusuf

Diğer peygamber kıssalarını olduğu gibi Yusuf kıssasını okuyan müminler de pek çok müjdelerle karşılaşır, birçok dersler alırlar. O halde her mümin bu kıssaları okumalı, onlardaki hikmetleri çözmeye çalışmalıdır. Yusuf kıssasını iyi anlamak inanan insanların hayatları boyunca ve hatta günlük yaşamlarında dahi kullanacakları bir tecrübe meydana getirecektir.

Tüm kitabı e-kitap formatında okuyabilirsiniz: Microsoft Reader Adobe Acrobat 1,2 MB
 

Hazreti Süleyman

Allah Hz. Süleyman'a büyük bir saltanat, eşsiz bir zenginlik, cinler ve kuşlarla desteklenmiş çok güçlü ordular ve üstün ilimler lütfetmiştir. Yaşadığı topraklarda hayatı boyunca adaletle hükmetmiş, yüksek yöneticilik ve hakimlik vasfı ile farklı toplulukları hizmetinde toplamıştır. Ancak kainattaki tüm ilimlerin, mülkün ve hükmün gerçek sahibinin alemlerin Rabbi olan Allah olduğunu her zaman bilerek, her işinde Allah'a yönelmiş (Sad Suresi, 30), O'na karşı olan boyun eğici ve teslimiyetli tavrını hayatı boyunca muhafaza etmiştir.

Bu kitabı yazmaktaki amacımız da, Allah'ın, birçok yönden insanlara üstün kıldığı Hz. Süleyman'ı Kuran'da tarif edilen özellikleriyle insanlara tanıtmak, Rabbimizin bu seçkin kulunun örnek ahlakı üzerinde derin derin düşünmektir. Hz. Süleyman'dan bahseden ayetler öğüt almak amacıyla incelendiğinde, her birinin günümüze de ışık tutan pek çok önemli öğüt ve dersler taşıdığı görülecektir.

Tüm kitabı e-kitap formatında okuyabilirsiniz: Microsoft Reader Adobe Acrobat
 

Altınçağ

Altınçağ, tüm insanlara olağanüstü güzellikte bir hayatın, dünyada hazırlanıp sunulmasıdır. Bu dönem, Allah'ın kullarına bir lütfudur.

Peygamberimiz'in hadislerinde, yeryüzünde İslam ahlakının hakim olacağı kutlu bir dönemden söz edilmektedir. Peygamberimiz'in bu devri tasvir ederken cennet benzeri özelliklerle anlatması sebebiyle, "Altınçağ" ismi verilmiştir.

Her çeşit ürün ve mal bolluğu, güven ve adaletin temini, huzur ve saadet, her türlü teknolojik gelişmenin insanların rahatı, neşesi ve huzuru için kullanılması, ihtiyaç içinde olan kimsenin kalmaması, isteyene istediğinden verilmesi bu devrin belli başlı özelliklerindendir. Bu kitapta, Altınçağ'da yaşanacak olan ortam ve insanların karşılaşacağı olağanüstü güzellikler, Kuran ayetleri doğrultusunda anlatılmaktadır.

Tüm kitabı e-kitap formatında okuyabilirsiniz: Microsoft Reader Adobe Acrobat
 

Resullerimiz Diyor ki

Bu kitapta Allah'ın resullerinden bir bölümünün, kavimlerine yaptıkları tebliğler aktarılmaktadır. Amaç, hem Allah'ın şerefli elçilerinin üstün ahlak özelliklerini ve dini tebliğ etme konusunda gösterdikleri eşsiz samimiyet, çaba ve kararlılığı hatırlatarak onlara olan saygı, hürmet ve sevgimizi tazelemek, hem de tebliğ ettikleri konuların ehemmiyetine dikkat çekmektir. Bu kitap, müminleri, resullerin kıssalarında yer alan hikmetleri görmeye, düşünmeye ve hayata geçirmeye bir davettir.

Tüm kitabı e-kitap formatında okuyabilirsiniz: Microsoft Reader 220 KB Adobe Acrobat 265 KB
 

Resullerin Mücadelesi

Bu kitapta; inkarcıların Resulleri ve onlarla birlikte iman edenleri yollarından döndürmek için yaptıkları saldırılar, kullandıkları iftira ve komplo yöntemleri ele alınmaktadır. Resullerin yolunu tanımak isteyen herkes için yararlı bir kaynaktır.

Tüm kitabı e-kitap formatında okuyabilirsiniz: Microsoft Reader Adobe Acrobat 154 KB
 

Hz. Muhammed

Peygamberimiz (sav)'in izinden giden Müslümanların. hem tüm insanlığa güzel ahlakları ve iyi huyları ile örnek olmaları, hem de sözlü ve yazılı olarak onları güzel ahlaka davet etmeleri gerekir. Bu kitabın hazırlanış amacı Peygamberimiz (sav)'i birçok yönüyle tanımak, onun ahlakını örnek alan insanlardan oluşan bir topluluğun ne kadar üstün özellikelere ve güzelliklere sahip olacağını göstererek, insanları Peygamberimiz (sav)'in ahlakına özendirmektir.

Tüm kitabı e-kitap formatında okuyabilirsiniz: Microsoft Reader Adobe Acrobat 9,1 KB